strona główna Pozostałe Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny

Dariusz Kostyra
Autor: Dariusz Kostyra
Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Otrzymałem właśnie upomnienie o spłatę zaległości za abonament radiowo-telewizyjny. Głównym powodem zaprzestania płacenia abonamentu były słowa dzisiejszego premiera Donalda Tuska. Czy jest jakakolwiek szansa na uniknięcie spłaty tego długu w całości lub rozłożenie go na raty ?

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Obietnice Premiera nie są prawem obowiązującym i tym samym na ich podstawie nie można zaprzestać płacenia abonamentu telewizyjnego.
 
Kwestie związane z płatnością abonamentu radiowo-telewizyjnego reguluje Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Zgodnie z ustawą za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe.
 
Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny posiadanie w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zostało określone jako stan faktyczny rozpatrywany w oderwaniu od prawa własności, przy czym dla nałożenia stosownych obowiązków określonych w art. 7 ust. 6 ww. ustawy na przedsiębiorcę wystarczające jest wskazanie, iż odbiornik będący w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu znajduje się w lokalu użytkowym należącym do jego firmy.
 
Zgodnie z Ustawą opłaty abonamentowe są pobierane przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Wezwania do zapłaty kierowane za okres ostatnich 5 lat znajdują więc swe uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa a ich nieuregulowania będzie skutkowało wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
 
Jedyną możliwością zmniejszenia opłaty jest wystąpienie z wnioskiem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zgodnie bowiem z art. 10 Ustawy o opłatach abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 96§3 Kodeksu wykroczeń właściciel, posiadacz, użytkownik...
Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty,...
Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty przysługuje pozwanemu,...
W naszej historii skutecznie pomogliśmy już wygrać setki spraw przeciwko CERES...
Na chwilę obecną nie znając jeszcze treści powołanych przez Raport 3 Niestandaryzowany...
Bardzo proszę o pomoc i wskazówki co mogę w tej sprawie zrobić. Po pierwsze...
Właściwe w niniejszej sprawie jest wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego....
Zgodnie z Kodeksem cywilnym z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych,...