Pytania i Porady
Sprzeciw od nakazu zapłaty
Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty przysługuje pozwanemu, jeżeli nakaz został wydany w postępowaniu upominawczym. Ten środek procesowy należy odróżnić od zarzutów od nakazu zapłaty, który jest środkiem zaskarżenia nakazu wy...
W niniejszej sprawie mogłaby Pani skorzystać z powództwa Co do zasady, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd
Pytania i Porady
Zarzuty od nakazu zapłaty
Uprawnienie do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty przysługuje pozwanemu, jeżeli nakaz został wydany w postępowaniu nakazowym. Ten środek procesowy należy odróżnić od sprzeciwu od nakazu zapłaty, który jest środkiem zaskarżenia nakazu wydaw...
Z załączonych do pytania dokumentów wynika, iż październ W pierwszej kolejności powinien Pan ustalić, jaką formę miało n
Pytania i Porady
Sprzeciw od wyroku zaocznego
Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego co do zasady przysługuje pozwanemu. Z uprawnienia tego skorzystać może jednak także np. interwenient uboczny, który wstąpił do sprawy po stronie pozwanej, prokurator, organizacja pozarządowa, inspekto...
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli poz W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, iż roszczenie firmy
Pytania i Porady
Wyrok nakazowy
Postępowanie nakazowe uregulowane jest w art. 500 - 507 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). Istotą postępowania nakazowego jest to, iż sąd może orzec o przedmiocie procesu nakazem karnym bez kon...
Zgodnie z Kodeksem wykroczeń Policja uprawniona jest do wystawi Zgodnie z art. 51 Kodeksu wykroczeń kto krzyki
Pytania i Porady
Przedawnienie
Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) expressis verbis wskazują okoliczności, które powodują przerwanie biegu przedawnienia.   ...
Komornik to organ egzekucji sądowej powiązany z władzą sądownic Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 1a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001
Pytania i Porady
Pozostałe
Zgodnie z przepisem art. 795 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. ...
W pierwszej kolejności powinien się Pan udać do komornika i wni Z przesłanych dokumentów wynika, iż sąd wydając wyrok og
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 96§3 Kodeksu wykroczeń właściciel, posiadacz, użytkownik...
Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty,...
Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty przysługuje pozwanemu,...
W naszej historii skutecznie pomogliśmy już wygrać setki spraw przeciwko CERES...
Na chwilę obecną nie znając jeszcze treści powołanych przez Raport 3 Niestandaryzowany...
Bardzo proszę o pomoc i wskazówki co mogę w tej sprawie zrobić. Po pierwsze...
Właściwe w niniejszej sprawie jest wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego....
Zgodnie z Kodeksem cywilnym z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych,...